• ภาษาไทย
  • English

You are here


ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม
รักษาราชการแทน อธิการบดี


รศ.สุวัจน์  ธัญรส
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


ผศ.อุดร  นามเสน
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา


ผศ.กฤษณพงค์  สังขวาสี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.จเร  สุวรรณชาต
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 

ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
รองอธิการบดี
ประจำวิทยาเขตตรัง

ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
รองอธิการบดี
ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 

ผศ.ยงยุธ สุจิโต
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.เสนอ  สะอาด
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.โกสินทร์  พัฒนมณี
ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำวิทยาเขตตรัง

ผศ.ว่าที่พันตรีดำรงค์ โลหะลักษณาเดช
ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำวิทยาเขตตรัง

ผศ.ธรรมศักดิ์  พุทธกาล
ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ผศ.ชูเกียรติ  อักษรศรี
ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
   

รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายภาณุมาศ  สุยบางดำ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ

รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

นายสิริศักดิ์  ชีช้าง
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

นางสุภาพร  ไชยรัตน์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

นายสุชาติ อินกล่ำ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว


นายพิทักษ์  สถิตวรรธนะ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


นางสาวปิยะพร มูลทองชุน
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร. อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นายปรีดา  เกิดสุข
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว
รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
   

ปรับปรุงล่าสุด : 30/10/2560