ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi

เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องนำมาลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi

 1. ใบสมัครขอใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย [ ขอได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อาคาร 59 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) ชั้น 3 หรือ โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ]
 2. บัตรประจำตัวนักศึกษา ( ถ้าไม่มี ให้ใช้ บัตรประจำตัวประชาชน+หลักฐานการลงทะเบียน เช่น ใบเสร็จรับเงิน )
 3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการลงทะเบียน เช่น เครื่องโนีตบุ๊ค,โทรศัพย์ มาเพื่อทดสอบการใช้งาน
 4. แต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
 5. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามและติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147
  e-mail: eservice@rmutsv.ac.th

          ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi

 1. กรอกใบสมัครและยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล [ได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อาคาร 59 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) ชั้น 3 ]
 2. กรอกข้อมูลลงระบบ
 3. ทดสอบการใช้งาน
 4. รับคำชี้แนะการให้บริการ เช่น ขั้นตอนเข้าใช้งาน จุดบริการ รวมทั้งวิธีแก้ปัญหา หรือสามารถดูได้จากเวบไซต์

 

       หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยหรือไม่สามารถแก้ปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตได้ สามารถสอบถามและติดต่อได้ที่ สำนักวิทย  

       บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 59 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) ชั้น 3