ราชมงคลศรีวิชัย

การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เสวนา"การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ"