ราชมงคลศรีวิชัย

การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

พิธีส่งมอบเรือ โดยบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด