ราชมงคลศรีวิชัย

การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

มทร.ศรีวิชัย สร้างตู้อบแสงอาทิตย์ ผลิต “ติหมา” เพิ่มยอดขาย สร้างรายได้สู่ชุมชน