Get Adobe Flash player

ประมวลภาพโครงการต่าง ๆ

โครงการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "๖๐ พรรษา สธ ในดวงใจ"
โครงการ"คืนบ้านให้ปูปลา คืนป่าให้ขนอม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา"
โครงการ คืนสนให้ชลาทัศน์เก้าร้อยหกสิบต้น
โครงการราชมงคลศรีวิชัย ตักบาตรหนังสือ เพิ่มบุญสู่ปัญญามหากุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามราชกุมารี
โครงการเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา
โครงการสูจิบัตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
โครงการ ปลูกประดู่ ตะเคียน และยางนา ในมหาวิทยาลัย
โครงการประกวดการจัดสวนพันธุ์ไม้สีประจำพระองค์ (สีม่วง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
กิจกรรมตกแต่งภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา
โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยนางพญาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นบ้านจำปูลิงและมะไฟกา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
โครงการศึกษารวบรวมองค์ความรู้วิถีข้าวควนรู