Get Adobe Flash player

เจ้าภาพกัณฑ์เทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์พระคาถา

เจ้าภาพกัณฑ์เทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์พระคาถา
๒ เมษายน ๒๕๕๘
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย