Get Adobe Flash player

พระมหากรุณาธิคุณต่อราชมงคลศรีวิชัย

1 ทรงเสด็จ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่
2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เขาหมาจอ จังหวัดชลบุรี
3 พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑
4 ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
5 ถวายภาพวาด นายหรอเหม หลีกันชะ
6 ถวายหนังสือวัลลิ์รุกขบุปผชาติ
7 พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒
8 ถวายหนังสือลูกหยี บ้านแกเดะ
9 เสด็จ ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
10 เสด็จ ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
11 พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๓
12 พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๔
13 ถวายภาพวาดช้าง
14 ถวายภาพวาด เวิ้งธารคีรี
15 พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๕
16 ถวายมาลัยขอพระกร
17 พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๖