RUTS Q&A ช่องทางสอบถามข้อมูล

RUTS Category => การใช้งานระบบสารสนเทศ => ข้อความที่เริ่มโดย: ภานุวัฒน์ ที่ 31 มีนาคม, 2021, 05:23:22 am

หัวข้อ: นักศึกษา เข้าใช้งาน e-mail ไม่ได้
เริ่มหัวข้อโดย: ภานุวัฒน์ ที่ 31 มีนาคม, 2021, 05:23:22 am
นักศึกษา เข้าใช้งาน e-mail ไม่ได้
หัวข้อ: Re: นักศึกษา เข้าใช้งาน e-mail ไม่ได้
เริ่มหัวข้อโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สวส. ที่ 31 มีนาคม, 2021, 05:33:09 am

1. ตรวจสอบ e-mail นักศึกษา @rmutsvmail.com : https://e-service.rmutsv.ac.th/regmail/
2. login เข้าใช้งาน http://mail.rmutsvmail.com
รหัสผ่าน e-mail คือรหัสผ่าน e-Passport ครับ

กรณีลืมรหัสผ่าน e-Passport :  https://epassport.rmutsv.ac.th/ เมนูลืมรหัสผ่าน