ราชมงคลศรีวิชัย

การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มทร.ศรีวิชัย E-mail สำหรับบุคลากร และนักศึกษา

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สำหรับบุคลากร @rmutsv.ac.th  http://gmail.rmutsv.ac.th ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail ) สำหรับนักศึกษา @rmutsvmail.com  http://mail.rmutsvmail.com