ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม
รักษาราชการแทน อธิการบดี

ศ.ดร.สุวัจน์  ธัญรส
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผศ.กฤษณพงค์  สังขวาสี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.จเร  สุวรรณชาต
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.อุดร  นามเสน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
รองอธิการบดี
ประจำวิทยาเขตตรัง

รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง
รองอธิการบดี
ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ผศ.เสนอ  สะอาด
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.องอาจ  อินทร์สังข์
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.วรพงค์  บุญช่วยแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.สำราญ  ขวัญยืน
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.โกสินทร์  พัฒนมณี
ผู้ช่วยอธิการ ประจำวิทยาเขตตรัง

ผศ.จรัญ  ไชยศร
ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

อ.ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

อ.ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อ.ดร.ภาณุมาศ  สุยบางดำ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ

ผศ.สมคิด  ชัยเพชร
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

น.สพ.สิริศักดิ์  ชีช้าง
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

อ.สุภาพร  ไชยรัตน์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร. ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

อ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

อ.พิทักษ์  สถิตวรรธนะ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อ.กิติศักดิ์  วัฒนกุล
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร. อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อ.ปรีดา  เกิดสุข
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ.พลากร  พันธุ์มณี
ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

ปรับปรุงล่าสุด : 2/08/2562