ราชมงคลศรีวิชัย

การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

          ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีการจัดโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา แบ่งออกเป็น ๕ คณะ คือ
  • คณะบริหารธุรกิจ  
  • คณะศิลปศาสตร์ 
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี