• ภาษาไทย
  • English

ถ่ายทอดสด มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)

  พิธีเปิด มหกรรมงินวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 
ณ ห้องประชุมศรีวิศว ชั้น 3 อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เวลา 09.00 – 09.15 น.           ชมการแสดงพิธีเปิดงาน

เวลา 09.15 – 09.20น.            ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดสงขลา

เวลา 09.20 – 09.25 น.            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวต้อนรับในนามเจ้าภาพจัดงาน

เวลา 09.25 – 09.35 น.            อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวรายงานการจัดงาน

เวลา 09.35 – 09.45 น.            รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวยินดีและเป้าประสงค์ของการจัดงาน

เวลา 09.45 – 10.00 น.            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบของที่ระลึกแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ มอบของที่ระลึกแก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และถ่ายภาพร่วมกันบนเวที จากนั้นเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ

  พิธีเปิด งาน OPEN HOUSE เปิดบ้าน  "วิศวฯ เทคโนฯ สงขลา" และ งานนิทรรศการศิลปศาสตร์วิชาการ 
ณ ห้องประชุมศรีวิศว ชั้น 3 อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เวลา 13.00 น.                   พิธีเปิด งาน OPEN HOUSE เปิดบ้าน  "วิศวฯ เทคโนฯ สงขลา" และ งานนิทรรศการศิลปศาสตร์วิชาการ 

เวลา 13.00 – 16.30 น.           การบรรยายพิเศษ  "ทิศทางอุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศ"

เวลา 09.30 - 12.00 น.           การเสวนา  เรื่อง "การสนับสนุนทุนวิจัย ยุค Thailand 4.0"

เวลา 13.00 - 16.30 น.           การเสวนาวิชาการ เรื่อง "พันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคมเพื่อขับเคลื่อนท้องถิ่นภาคใต้สู่อนาคตที่ยั่งยืน"

เวลา 09.00 – 12.00 น.           การเสวนาพิเศษ เรื่อง "งานวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรมที่ยั่งยืน"

พิธีปิดงาน ณ ห้องประชุมศรีวิศว ชั้น 3 อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เวลา 13.00 – 13.05 น.           ชมวีดีทัศน์นำแสดงการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)

เวลา 13.05 – 13.15 น.           ชมการแสดงพิธีปิดงาน

เวลา 13.15– 13.20 น.            ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวแสดงความยินดีในนามจังหวัดสงขลา

เวลา 13.20– 13.30 น.            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวขอบคุณเจ้าภาพร่วมจัดงาน สถาบันทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดนิทรรศการ

เวลา 13.30– 13.35 น.            เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงาน

เวลา 13.35– 14.05 น.            รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) มอบรางวัลการประกวดผลงานโครงงานปริญญานิพนธ์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2561 มอบรางวัลการประกวดบูทยอดเยี่ยม มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน และหน่วยงานที่เข้าร่วมงาน

เวลา 14.05– 14.20 น.            รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานในพิธี กล่าวปิดงาน

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)

ติดตามข้อมูลและลงทะเบียนร่วมงาน ผ่านทางเว็บไซต์ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018) http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/rre2018/

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

Your image
รายละเอียด >>

กำหนดการจัดงานภาคนิทรรศการ

Your image
รายละเอียด >>