• ภาษาไทย
  • English

You are here

เมื่อหน่วยงานมีการรับบุคลากรเข้ามาใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติดังนี้

  1. ป้อนข้อมูลประวัติบุคลากรใหม่ เข้าสู่ระบบบัญชี 3 มิติ
  2. เมื่อบุคลากรยืนยันข้อมูลตนเองเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการสมัครขอใช้ e-Passport และ สมัครระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://arit.rmutsv.ac.th/webmail
  3. จะมีการแจ้ง ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านการเข้าใช้ระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยฯ ไปยัง E-mail สำรองหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการสมัคร E-mail ข้างต้น ภายใน 3 วันทำการ