ราชมงคลศรีวิชัย

การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

มทร.ศรีวิชัย ร่วมกิจกรรมแสดงผลงาน Startup Thailand League

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมกิจกรรมแสดงผลงานนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) ดำเนินงานโดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ศรีวิชัย พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา มอบป้ายรางวัลแก่นักศึกษา จำนวน 8 ทีม และรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ณ อาคารคิดบวก @ Hittoric Center ถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา