• ภาษาไทย
  • English
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารโรงฝึกงานเครื่องกล – ช่างพื้นฐาน โดย ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม เพื่อให้บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา จัดการเรียนการสอน ฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม นอกจากนั้นมีการจัดกิจกรรมวันสถาปนาและเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย