ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

มทร.ศรีวิชัย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ Finland University

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงข้อความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Finland University เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทำให้เกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์นักศึกษาในปัจจุบันและตอบโจทย์พฤติกรรมของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี
มทร.ศรีวิชัย เมื่อเร็วๆนี้