• ภาษาไทย
  • English

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผศ.ซูไฮดี สนิ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายนิพนธ์ ชายใหญ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) นายมามะ ซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา และคณะนักศึกษาจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนใต้ จาก จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อแนะนำแนวทางการเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ ห้องปฏิบัติการ plc และ senser ห้องปฏิการ leser cuting ห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และห้องปฏิบัติการ CNC  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย