ราชมงคลศรีวิชัย

การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เมื่อสมโภชเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแล้ว จะนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลนครสงขลาต่อไป ณ อาคารกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย