ราชมงคลศรีวิชัย

การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

มทร.ศรีวิชัย อิ่มบุญ อิ่มใจ ถวายเทียนพรรษา

          เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา พร้อมถวายผ้าอาบน้ำฝน ชุดสังฆทาน และที่สำคัญ คือการถวายเทียนจำนำพรรษา หลอดไฟ ตามประเพณีเข้าพรรษา เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยในพระอุโบสถ ตลอดจนใช้ในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยทำวัตรสวดมนต์ และปฏิบัติศาสนกิจ เมื่อสมโภชเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแล้ว จะนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลนครสงขลาต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย