ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

มทร.ศรีวิชัย ร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

       เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) โดยแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งความพยายามในการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย