ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มทร.ศรีวิชัย ดำเนินงานโดยกองบริหารงานบุคคล นอกจากนั้นได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ อาจารย์หลักสูตรพัฒนามนุษย์สังคม คณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “คุณภาพชีวิตกับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล” ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา