ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ในสังกัด มทร.ศรีวิชัย มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 15 ท่าน  เพื่อแสดงมุทิตาจิตและเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีที่ผู้เกษียณอายุราชการได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรต่อไป ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา