• ภาษาไทย
  • English
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผู้ร่วมสมัครทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้แก่ รศ.มนัส อนุศิริ รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปราะยะ ดร.สุพร ฤทธิภักดี ผศ.เรวัตร เจยาคม รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส และ ผศ.ดร.สุวิทย์ จิตรภักดี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา