ราชมงคลศรีวิชัย

การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เชฟรอน ส่งมอบเรือ สนับสนุนการศึกษา นศ. มทร.ศรีวิชัย