ราชมงคลศรีวิชัย

การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

มทร ศรีวิชัย แปรรูปหอยตลับ เพิ่มมูลค่า สร้างสินค้าให้ชุมชน