Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เขาหมาจอ จังหวัดชลบุรี

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับพระราชวินิจฉัยให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแผนแม่บทระยะที่ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืช โดยให้มีการร่วมคิดและปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย    ในปี ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น ๔๐ โครงการ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐     ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์วิทยาเกาะและทะเลไทยเขาหมาจอ ตำบลแสมสาร  อำเภอสัตหับ  จังหวัดชลบุรี