ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ติดต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7431-7100, 074323504-6 โทรสาร 0-7431-7123
เว็บไซต์ :
http://www.rmutsv.ac.th


วิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
414 ม.14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ 074584241-4 โทรสาร 074584240

เว็บไซต์ : http://rattaphum.rmutsv.ac.th/


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง  92150
โทรศัพท์    075-204051-8   โทรสาร      075-204059
เว็บไซต์ :
http://trang.rmutsv.ac.th


วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง  92150
โทรศัพท์   075-204060 โทรสาร  075-204061
เว็บไซต์ : http://cht.rmutsv.ac.th/


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)
133 หมู่ 5 ถนนเอเชีย หมายเลข 41 ตำลบทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ 0-7548-9613, 0-7548-9616 โทรสาร 0-7548-9612
เว็บไซต์ :
http://nakhon.rmutsv.ac.th


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
109 หมู่ที่่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ :: 075 - 773131-2    แฟกซ์    :: 075 - 773133
เว็บไซต์ :
http://saiyai.rmutsv.ac.th/


วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
99 ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-754024-36 โทรสาร : 075-754028
เว็บไซต์ :http://cim.rmutsv.ac.th