โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เว็บไซต์ : http://inded.rmutsv.ac.th/
เบอร์โทรติดต่อ : 0-7431-7180  โทรสาร 0-7431-7181 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

โค๊ดสีประจำคณะ : 990000