ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เว็บไซต์ : http://arch.rmutsv.ac.th/
เบอร์โทรติดต่อ : 0-7431-7173 โทรสาร 0-7431-7174 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประกอบด้วย  สาขาสถาปัตยกรรมและผังเมือง   สาขาศิลปกรรมและออกแบบ 

โค๊ดสีประจำคณะ : ff6600