โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คณะที่เปิดสอน
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตั้งอยู่ที่  ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง  92150   โทรศัพท์  0-7520-40519 ต่อ 8

โทรสาร  0-7520-4059  เว็บไซต์  http://trang.rmutsv.ac.th    มี 2 คณะและ 1 วิทยาลัย ดังนี้