โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

สถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย ชุมพร

       สืบเนื่องจากจังหวัดในเขตภาคใต้ ได้ประกาศวาตภัยจากพายุใต้ฝุ่น“เกย์” เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดชุมพร ประชาชน ที่ประสบวาตภัยในครั้งนี้อยู่ในสภาพที่สูญเสียทรัพย์สิน ขาดขวัญและกำลังใจ รวมทั้งขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะสร้างตัวขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตนเอง  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จึงได้จัดตั้งศูนย์ขยายพันธ์ไม้ดอกไม้ผลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในจังหวัดชุมพร ขึ้น บนเนื้อที่ ๒๑๘  ไร่ ซึ่งอยู่ที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกิจการพิเศษ และในปี ๒๕๓๙ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีทดลองและฝึกงานนักศึกษาจังหวัดชุมพร
    ต่อมาได้ประกาศให้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในปี ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เปลี่ยนชื่อสถานีทดลองและฝึกงานนักศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นสถาบันวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัยชุมพร โดยให้มีบทบาทหน้าที่ด้านการศึกษา ทดลอง และวิจัย ตลอดจนการให้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ โดยยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช
    ปัจจุบันสถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย ชุมพร ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๖๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
    จากความเป็นมาแต่ละหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น ได้รวมเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย  นับเป็นมหาวิทยาลัยฯทางด้านการศึกษาสายวิชาชีพ ซึ่งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติการ ที่มีความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ ปลูกฝังให้นักศึกษา เป็นคนดีมีวินัย ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ขยันและอดทน จึงจะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ ให้สมกับคำว่าสถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ชาติสืบไป