ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เว็บไซต์ : http://cim.rmutsv.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :โทรศัพท์ : 075-754024-36 โทรสาร : 075-754028

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการตั้งอยู่ เลขที่ ๙๙หมู่ ๔ ต.ท้องเนียน  อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เดิมชื่อวิทยาเขตศรีวิชัย สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดตั้งวิทยาเขตสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยฝากเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา
และย้ายมาจัดการเรียนการสอน ที่วิทยาเขตศรีวิชัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีจนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๔๘
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยได้มีการรวมกลุ่มวิทยาเขตจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวิชัยได้ปรับเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม  บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนบ้านท่าจันทน์ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณรอบนอกจึงล้อมรอบด้วยภูเขา ทะเล และป่าไม้ บรรยากาศสงบและสดชื่น มีโบราณสถานใกล้เคียง คือ เจดีย์ปะการัง แหลมประทับ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมี ๓ สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาการบัญชี สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาการจัดการทั่วไป

Code สี : #e55451