ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะบริหารธุรกิจ

เว็บไซต์ : http://bba.rmutsv.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ : 074-317176   โทรสาร 074-317177

คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย  
ปริญญาตรี  สาขาบัญชี  สาขาการตลาด   สาขาการจัดการ   สาขาระบบสารสนเทศ  
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โค๊ดสีประจำคณะ : 00ffff