โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

เว็บไซต์ : http://fishtech.rmutsv.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ : โทรศัพท์:075-204064 โทรสาร:075-204064

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  ประกอบด้วย  สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาเทคโนโลยีการประมง สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยี สาขาศึกษาทั่วไป  ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาขาการจัดการชายฝั่งและบูรณาการ

โค๊ดสีประจำคณะ : a1a1a1