ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

เว็บไซต์ : http://cht.rmutsv.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ : โทร. 0 7520 4060 โทรสาร 0 7520 4061

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ประกอบด้วย สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  สาขาภาษา ต่างประเทศ สาขาบริหารธุรกิจ

โค๊ดสีประจำวิทยาลัย : 9053a1