ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์ : http://agr.rmutsv.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ : 

พื้นที่ทุ่งใหญ่ 133 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240   โทรศัพท์ : 08 6470 3288
พื้นที่ไสใหญ่ 109 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110   โทรศัพท์ : 0 7532 9936