โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

คณะศิลปศาสตร์

เว็บไซต์ : http://libarts.rmutsv.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ : 074-324246, 074-323504, 074-316260-3 ต่อ 1201

คณะศิลปศาสตร์   ประกอบด้วย สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว   สาขาต่างประเทศ   สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป

โค๊ดสีประจำคณะ : FFFF00