ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส
อธิการบดี
e-mail : suwat.t@rmutsv.ac.th

ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น
รองอธิการบดี
e-mail : sutep.c@rmutsv.ac.th

ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง
รองอธิการบดี
e-mail : sittichoke.j@rmutsv.ac.th

ผศ.กฤษณพงค์  สังขวาสี
รองอธิการบดี
e-mail : kisanapong.s@rmutsv.ac.th

ผศ.อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
e-mail : udon.n@rmutsv.ac.th

ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
รองอธิการบดี
e-mail : yutana.p@rmutsv.ac.th

ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
รองอธิการบดี
e-mail : apirak.s@rmutsv.ac.th

ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตตรัง
e-mail : kosin.p@rmutsv.ac.th

ผศ.สมคิด  ชัยเพชร
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
e-mail : somkid.c@rmutsv.ac.th

อ.สมยศ ศรีเพิ่ม
ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
e-mail : somyoss.s@rmutsv.ac.th

ผศ.เสนอ สะอาด
ผู้ช่วยอธิการบดี
e-mail : saner.s@rmutsv.ac.th

อ.สันติ สถิตวรรธนะ
ผู้ช่วยอธิการบดี
e-mail : santi.s@rmutsv.ac.th

รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
e-mail : charoon.c@rmutsv.ac.th

ผศ.ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
e-mail : chainun.p@rmutsv.ac.th

อ.ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
e-mail : nuchalee.t@rmutsv.ac.th

อ.ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
e-mail : nattaneeporn.n@rmutsv.ac.th

อ.ดร.ภาณุมาศ  สุยบางดำ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
e-mail : panumas.s@rmutsv.ac.th

ผศ.ธรรมศักดิ์  พุทธกาล
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
e-mail : thammasak.p@rmutsv.ac.th

สพ.ญ.เมธาสุ  จันทร์รอด
รักษาราชการแทน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
e-mail : metasu.c@rmutsv.ac.th

อ.สุภาพร  ไชยรัตน์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
e-mail : supaporn.c@rmutsv.ac.th

ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
e-mail : apinya.v@rmutsv.ac.th

ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail : suthum.c@rmutsv.ac.th

ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
e-mail : piya.p@rmutsv.ac.th

ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
e-mail : prasert.t@rmutsv.ac.th

ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail : kittikorn.k@rmutsv.ac.th

ผศ.ดร. ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
e-mail : kwanhatai.j@rmutsv.ac.th

อ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
e-mail : fapilai.t@rmutsv.ac.th

ผศ.จีระศักดิ์ เพียรเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
e-mail : jeerasak.p@rmutsv.ac.th

อ.กิติศักดิ์  วัฒนกุล
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
e-mail : kitisak.w@rmutsv.ac.th

ผศ.ประภาศรี ศรีชัย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
e-mail : praphasri.s@rmutsv.ac.th

อ.มาโนช  ขำเจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
e-mail : manoch.k@rmutsv.ac.th

อ.สถาพร ขุนเพชร
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
e-mail : sathaporn.k@rmutsv.ac.th

นางอุษา ศรีเจริญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง
e-mail : ousa.s@rmutsv.ac.th

นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
e-mail : phichamon.w@rmutsv.ac.th

ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน
ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
e-mail : worapong.b@rmutsv.ac.th

ปรับปรุงล่าสุด : 09/09/2564