ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ : http://scitech.rmutsv.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ : โทรศัพท์ 0-7577-3336-7 โทรสาร 0-7577-3338