โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

คณะที่เปิดสอน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ 133 หมู่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240  โทรศัพท์ : 075-489613, 075-489616 โทรสาร : 075-489612  http://nakhon.rmutsv.ac.th/  มี 3 คณะ ดังนี้

  • คณะเกษตรศาสตร์
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ 109 หมู่ที่่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 เบอร์โทรศัพท์ 075-773131-2 เบอร์โทรสาร 075-773133  http://saiyai.rmutsv.ac.th/ มี 2 คณะ ดังนี้

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะเทคโนโลยีการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ 99 ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ : 075-754024-36 โทรสาร : 075-754028  http://cim.rmutsv.ac.th/ มี 1 วิทยาลัย ดังนี้

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ