โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

วิทยาลัยรัตภูมิ

เว็บไซต์ : http://rattaphum.rmutsv.ac.th/
เบอร์โทรติดต่อ : 0-7458-4241  โทรสาร 0-7458-4240 

    ตั้งอยู่ที่ ๔๑๔ หมู่ ๑๔   ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เดิมเป็นพื้นที่ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนจากสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย จึงได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยรัตภูมิในปัจจุบัน และทำการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาการตลาด สาขาระบบสารสนเทศ สาขาบัญชี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  และระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย  สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

โค๊ดสีประจำวิทยาลัย : cd3700