Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

    เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพืชศาสตร์  แก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำเนินทรงพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา