Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ถวายภาพวาด นายหรอเหม หลีกันชะ

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพระราชทานวโรกาสให้รศ.ประชีพ  ชูพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  กราบบังคมทูลเบิกนายหรอเหม  หลีกันชะ  บัณฑิตสาขาวิชาจิตรกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผู้วาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภาพชื่อ"พออยู่พอกิน" ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒