Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ถวายหนังสือลูกหยี บ้านแกเดะ

     เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓  เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปิดอาคารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี หมู่ที่ ๕ บ้านแกแดะ ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา  พระราชทานวโรกาสให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถวายรายงานอาคารบ้านพักครูและห้องน้ำ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสร้างขึ้นพร้อมทั้งทูลเกล้าถวายหนังสือลูกหยี  พันธุ์กล้าไม้หยีและผลิตภัณฑ์ลูกหยีที่แปรรูป  ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกหยี ซึ่งเป็นไม้ผลพื้นบ้านที่ควรอนุรักษ์อีกชนิดหนึ่ง ทั้งนี้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชได้อาศัยหลักการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต