Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เสด็จ ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร“เฉลิมพระเกียรติ   ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ” และเสด็จพระราชดำเนินให้อาหารเต่าตะนุ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรังเมื่อวันที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๔