Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ถวายภาพวาดช้าง

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพระราชทานวโรกาสให้นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  กราบบังคมทูลเบิกนางสาวเกศริน อ่าวลึกน้อย  นักศึกษาสาขาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผู้วาดภาพบนผ้าบาติกเป็นรูป พระเศวตอดุยเดชพาหนฯ ซึ่งหมายถึง “ช้าง” ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๔ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕