Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ถวายภาพวาด เวิ้งธารคีรี

     นายสุรพงษ์   ถาวโรจน์  รักษาราชการแทนอธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในการจัดสร้างอาคารละหมาด และถวายภาพเขียนด้วยสีอะคีลิค ขนาด ๖๐ เซนติเมตร x ๑๒๐ เซนติเมตรโดยให้ชื่อภาพว่า “เวิ้งธารคีรี”เป็นบรรยากาศของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกนวล – คุณหญิงบานชื่น  จันตรี   อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖