Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๕

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพระราชทานวโรกาสให้ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  กราบบังคมทูลถวายภาพพระบรมธาตุเจดีย์สลักดุนทองเหลือง และกราบบังคมทูลเบิกอาจารย์ ณัชพร รัตนาภรณ์ อาจารย์สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิคส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๕ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖