Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๖

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพระราชทานวโรกาสให้ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  กราบบังคมทูลเบิกนายพลากร พันธุ์มณี อาจารย์สาขาศิลปกรรมและออกแบบ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ถวายงานปั้น “โนรากินรีศรีวิชัย” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๖ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗